Požehnanie domu

 Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Toto požehnanie môže vyslúžiť laik - v rodine otec, alebo mama. Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená svieca - symbol Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a lásku.

Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána

"Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva život a ktorej prameňom je Otec. Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar (po latinsky bene-dictio, po grécky eu-logia, doslovne "dobro-rečenie"). Ak sa tento výraz aplikuje na človeka, znamená adoráciu a odovzdanie sa svojmu Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky." (Katechizmus katolíckej Cirkvi - č.1078)

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.
I s duchom tvojím.

Z Panny-Matky sa zrodil Pán, On nepohrdol jasľami, ktorého anjel zvestoval, pokorne leží na sene; o trošku mlieka prosí ten,  čo živí všetko stvorenie.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša(2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

(Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor ...)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:
l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš, ktorý si na nebesiach...
Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Otec- matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:)

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme: 20 + CMB + 23 To znamená: Christus mansionem benedicat - Kristus nech požehná náš príbytok)

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:

Zdravas Mária .... ; Pod tvoju ochranu sa utiekame ...


Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky